Erasmus Plus – na czym polega program?

Erasmus+ to flagowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego obywateli UE oraz promowanie współpracy między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi i przedsiębiorstwami z różnych krajów. Program oferuje szeroki wachlarz możliwości, takich jak studia, praktyki, wolontariat, wymiana młodzieży i projekty współpracy.

Czym jest program Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który został uruchomiony w 2014 roku jako kontynuacja wcześniejszych inicjatyw, takich jak Erasmus, Leonardo da Vinci i Comenius. Jego głównym celem jest wspieranie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu w Europie. Program skierowany jest do osób w różnym wieku, od uczniów szkół podstawowych po studentów, nauczycieli, trenerów i pracowników młodzieżowych.

Erasmus+ oferuje dofinansowanie na różnorodne działania, takie jak:

 • Mobilność edukacyjna (wyjazdy na studia, praktyki, szkolenia)
 • Projekty współpracy (partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy i umiejętności)
 • Wsparcie reform politycznych (dialog z decydentami, badania, konferencje)
 • Działania Jean Monnet (promowanie wiedzy o Unii Europejskiej)
 • Sport (współpraca międzynarodowa, wydarzenia sportowe)

Kto może skorzystać z programu Erasmus+?

Program Erasmus+ skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • Studentów szkół wyższych (studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich)
 • Uczniów szkół podstawowych, średnich i zawodowych
 • Nauczycieli, wykładowców i pracowników instytucji edukacyjnych
 • Osób pracujących z młodzieżą (trenerów, wolontariuszy, animatorów)
 • Pracowników przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych

Aby skorzystać z programu, należy być obywatelem jednego z krajów uczestniczących (państwa członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia Północna, Serbia) lub być związanym z instytucją z tych krajów. Wnioski o dofinansowanie składają instytucje, a nie indywidualni uczestnicy.

Jakie są wymagania i procedury aplikacyjne?

Wymagania i procedury aplikacyjne zależą od typu działania, o które się ubiegamy. Najczęściej stosowane są następujące kroki:

 1. Znalezienie instytucji wysyłającej (np. uczelni, szkoły, organizacji młodzieżowej)
 2. Wybór typu działania i kraju docelowego
 3. Przygotowanie wymaganych dokumentów (np. CV, list motywacyjny, porozumienie o programie studiów/praktyki)
 4. Złożenie wniosku przez instytucję wysyłającą do narodowej agencji programu Erasmus+
 5. Ocena wniosku przez agencję i ogłoszenie wyników
 6. Podpisanie umowy między instytucją wysyłającą a uczestnikiem
 7. Realizacja mobilności lub projektu
 8. Rozliczenie i ewaluacja

Warto pamiętać, że terminy składania wniosków są różne dla poszczególnych akcji i ogłaszane na stronach narodowych agencji programu. Aplikacje oceniane są według kryteriów jakościowych, takich jak zgodność z celami programu, jakość planu działań, wpływ na uczestników i organizacje.

Jakie są korzyści z udziału w programie Erasmus+?

Udział w programie Erasmus+ niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla uczestników, jak i dla instytucji zaangażowanych w projekty. Najważniejsze z nich to:

 • Rozwój kompetencji językowych, międzykulturowych i interpersonalnych
 • Zdobycie nowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych
 • Poszerzenie horyzontów i otwarcie się na inne kultury
 • Nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni
 • Zwiększenie szans na rynku pracy dzięki zdobytym umiejętnościom i doświadczeniu
 • Wzmocnienie współpracy między instytucjami z różnych krajów
 • Wymiana dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji i pracy z młodzieżą

Badania pokazują, że absolwenci programu Erasmus+ mają większe szanse na znalezienie pracy, osiągają wyższe zarobki i są bardziej zadowoleni ze swojej kariery zawodowej. Ponadto, udział w programie przyczynia się do rozwoju osobistego, zwiększenia pewności siebie i poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej.

Jakie są dostępne typy projektów?

W ramach programu Erasmus+ można realizować różnorodne typy projektów, w zależności od sektora i grupy docelowej. Najważniejsze z nich to:

 • Mobilność edukacyjna (KA1) – wyjazdy studentów na część studiów lub praktykę, wyjazdy kadry w celach szkoleniowych lub dydaktycznych
 • Partnerstwa strategiczne (KA2) – współpraca instytucji edukacyjnych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw nad wspólnymi projektami, takimi jak opracowanie innowacyjnych programów nauczania, narzędzi edukacyjnych, platform e-learningowych itp.
 • Sojusze na rzecz wiedzy (KA2) – współpraca uczelni i przedsiębiorstw w celu promowania innowacji, przedsiębiorczości i dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (KA2) – współpraca instytucji kształcenia zawodowego i przedsiębiorstw w celu opracowania nowych programów nauczania i kwalifikacji zawodowych
 • Projekty dialogu młodzieży (KA3) – spotkania młodych ludzi z decydentami w celu dyskusji o politykach młodzieżowych i wpływu na ich kształt

Każdy typ projektu ma swoje własne cele, zasady i kryteria oceny. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z przewodnikiem po programie i wybrać typ projektu najlepiej odpowiadający naszym potrzebom i możliwościom.

Jak znaleźć partnerów do projektu?

Znalezienie odpowiednich partnerów jest kluczowe dla powodzenia projektu Erasmus+. Istnieje kilka sposobów na poszukiwanie partnerów:

 • Skorzystanie z narzędzi online, takich jak OTLAS (Online Tool for Learning Agreement), eTwinning, School Education Gateway, EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe)
 • Udział w wydarzeniach kontaktowych (contact seminars) organizowanych przez narodowe agencje programu Erasmus+
 • Nawiązanie współpracy z instytucjami, z którymi mieliśmy już wcześniej kontakty (np. w ramach poprzednich projektów, konferencji, sieci współpracy)
 • Skorzystanie z pomocy regionalnych punktów informacyjnych programu Erasmus+

Przy wyborze partnerów warto zwrócić uwagę na ich doświadczenie w realizacji podobnych projektów, zasoby (ludzkie, finansowe, techniczne), motywację do współpracy oraz zgodność celów i wartości. Dobrze dobrani partnerzy to gwarancja sukcesu projektu i trwałości jego rezultatów.

Jakie są najczęstsze wyzwania i problemy?

Realizacja projektu Erasmus+ to nie tylko korzyści, ale także pewne wyzwania i problemy, z którymi muszą mierzyć się uczestnicy i organizatorzy. Najczęstsze z nich to:

 • Bariery językowe i kulturowe utrudniające komunikację i współpracę
 • Różnice w systemach edukacji i pracy w poszczególnych krajach
 • Trudności w rekrutacji uczestników o odpowiednich kompetencjach i motywacji
 • Problemy logistyczne związane z organizacją podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia
 • Nadmierna biurokracja i skomplikowane procedury aplikacyjne i rozliczeniowe
 • Ograniczony budżet i konieczność wniesienia wkładu własnego
 • Ryzyko nieukończenia projektu przez uczestników lub partnerów

Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, ważne jest dobre zaplanowanie projektu, jasny podział zadań i odpowiedzialności, regularna komunikacja między partnerami oraz elastyczność i gotowość do rozwiązywania problemów. Warto też korzystać ze wsparcia narodowych agencji programu Erasmus+ oraz dzielić się doświadczeniami z innymi organizacjami realizującymi podobne projekty.

Podsumowanie

Program Erasmus+ to wyjątkowa szansa na rozwój osobisty, zawodowy i międzykulturowy dla osób w różnym wieku i na różnych etapach edukacji. Oferuje on szeroki wachlarz możliwości, od wyjazdów na studia i praktyki, przez projekty współpracy, po działania na rzecz dialogu i reform politycznych. Udział w programie niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak zdobycie nowych umiejętności, doświadczeń i kontaktów, zwiększenie szans na rynku pracy oraz poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

Aby skorzystać z programu Erasmus+, należy spełnić określone wymagania i przejść przez proces aplikacyjny, który może wydawać się skomplikowany i czasochłonny. Jednak korzyści płynące z udziału w programie zdecydowanie przewyższają ewentualne trudności i wyzwania. Warto poświęcić czas na dobre zaplanowanie projektu, znalezienie odpowiednich partnerów i przygotowanie wysokiej jakości wniosku.

Erasmus+ to program, który zmienia życie ludzi i instytucji, otwiera nowe perspektywy i buduje mosty między krajami i kulturami. To inwestycja w przyszłość Europy, opartą na wiedzy, innowacjach i współpracy. Jeśli masz pomysł na projekt, pasję do nauki i chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi – Erasmus+ jest właśnie dla Ciebie!

Przeczytaj również

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj